KAAKKOIS-SUOMEN SPANIELIKERHO r.y. SÄÄNNÖT

 

1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Spanielikerho ja sen kotipaikka on Imatran kaupunki.

2 Yhdistyksen toiminta käsittää Kymenläänin kennelpiirin alueen ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten spanielien kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä toiminta-alueellaan.

3 Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y:n, Kymenläänin kennelpiiri r.y:n ja Suomen Spanieliliitto-Finlands Spanielförbund r.y:n jäsen.

4 Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1) Tekemällä yhdistyksen toimintaan kuuluvaa valistustyötä mm. järjestäen keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja kilpailuja;

2) levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asian harrastajien että yleisön keskuudessa;

3) seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita;

4) ylläpitämällä yhteyksiä 3 kohdassa mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa, sekä;

5) suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllämainittuja tehtäviä rotujärjestön tekemiä päätöksiä tai ohjeita noudattaen.

5 Yhdistyksen jäseniä ovat sen toimialueella vakinaisesti asuvat henkilöt, jotka ovat vuosi-, perhe-, nuoriso-, kunnia- tai ainaisjäseniä. Yhdistyksen jäseneksi pääsee maksamalla jäsenmaksun. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta. Kun hän on täyttänyt 15 vuotta, hänet siirretään ilman eri anomusta vuosi-tai perhejäseneksi. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäsen. Perhejäsen ei saa yhdistyksen äänenkannattajaa.

Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

6 Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sihteerille/jäsensihteerille.

Jos yhdistyksen jäsen ei ole vuoteen suorittanut jäsenmaksuaan, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti, tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, tai on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä.

Erottamiseen vaaditaan täysilukuisen hallituksen yksimielinen päätös. Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

7 Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, vuokrata alueita, muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

8 Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen tilintarkastajille ennen tammikuun 20 päivää. Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuk-

sensa hallitukselle ennen tammikuun loppua.

9 Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen:

vuosikokoukseen maaliskuun aikana.

Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Hallitus on velvollinen kutsumaan kokouksen koolle neljän viikon sisällä jäsenistön vaatimuksen jälkeen. Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Kutsu kokoukseen toimitetaan kirjallisesti viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa on jokaisella jäsenellä, paitsi nuorisojäsenellä, yksi ääni, jota hän käyttää läsnäolevana.

Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei lippuäänestystä vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

10 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

2) todetaan kokouksen laillisuus;

3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

4) esitetään yhdistyksen vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto;

5) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;

6) määrätään jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi;

7) esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle;

8) hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle:

9) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehensä vaali;

10) hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali;

11) määrätään yhdistyksen edustajat Suomen Spanieliliitto-Finlands Spaniel förbund r.y:n sekä kotipaikkansa kennelpiirin kokouksiin;

12) hallituksen tekemät esitykset; sekä

13) muut kokouksen hyväksymät asiat huomioonottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset.

11 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan. Sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi jäsentä.

Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen ylimääräinen kokous valita hänen tilalleen uuden jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnäollessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri. Hallitus voi kuitenkin pankkiasioissa määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

12 Hallituksen tehtävänä on:

1) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat;

2) kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat, sekä panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset;

3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi; sekä

4) päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä, sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

13 Hallituksen apuna voi yhdistyksessä olla vuosikokouksen päätöksen mukaisesti erilaatuisia toimikuntia sekä toimihenkilöitä.

14 Yhdistyksen jäsen-ja kunniamerkeistä, viireistä sekä lipuista päättää yhdistyksen kokous. Mitaleista ja muista palkinnoista sekä niitä koskevista säännöistä voi kuitenkin päättää yhdistyksen hallitus.

15 Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä. Sääntöjen muutokselle ennen niiden voimaansaattamista Suomen Spanieliliitto-Finlands Spanielförbund r.y:n kokouksen hyväksyminen.

16 Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen toisiaan vähintään kahden kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle kennelyhdistykselle yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan.

17 Muuten noudatetaan mitä yhdistyslaissa säädetään.